Birliğin adı
Madde 1- Birliğin adı S.S. Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği olup Kamu Tüzel Kişiliği’ne sahiptir.

Birliğin amacı
Madde 2- Birliğin amacı; görev alanı içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik Çevresel Etki Değerlendirme kriterlerini haiz, çevreyle uyumlu yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek suretiyle tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sulama tesislerinin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak artırılmasını sağlamaktır.

Birliğin çalışma konuları
Madde 3- Birliğin çalışma konuları şunlardır:
a) Görev alanı içerisinde yer alan tesislerin işletme, bakım, onarım, yönetim ve yenileme hizmetlerini usul ve esaslarına uygun olarak yapmak.
b) Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek.
c) Devraldığı tesislerin yatırım bedellerini geri ödemek.
ç) Devraldığı tesisi DSİ’nin onayını almak suretiyle geliştirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptırmak.
d) Görev alanı içerisinde su miktarına bağlı olarak ekilecek bitki desenini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği yaparak planlamak.
e) Görev alanı içerisinde öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere gerekli tedbirleri almak.
f) Sulama ve diğer tarımsal konularda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak.
g) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek.
ğ) Ortak tesisler için DSİ’ce sarf olunan işletme ve bakım masraflarından kendi payına düşen miktarı ödemek.

Birliğe devredilebilecek görev ve hizmetler
Madde 4- Birliğin görevi, işletme bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu devraldığı sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaç halinde DSİ Genel Müdürlüğü’ nün uygun görüşüyle, mevcut tesislerin rehabilitasyonu ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmaktır.

Birliğin merkezi
Madde 5- Birliğin Merkezi; ……………………………ili …………………………… ilçesi ……….…..beldesi……………….köyüdür.

Kurucular Kurulu Üyeleri
Madde 6- Birlik kurucuları ; ………… ili ………… ilçesi’ nden, …………, …………, ………..beldesinden ……………., …………beldesinden ………., ……….köyünden ………,……….köyünden…………..……….köyünden………,……….köyünden…………..…… …., ……….köyünden…………..dır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde olup belde belediye ve köy tüzel kişiliğini kaybetmesi sonucu mahalleye dönüşen ancak halen tarımsal faaliyetlerini devam ettiren yerleşim birimleri de müstakil olarak belirtilecektir.
Madde 7- Kurucular kurulu, birliğin tüzel kişilik kazanmasını müteakip on beş gün içinde uygun duyuru araçları ile görev alanı içindeki su kullanıcılarının, birliğin kuruluşundan haberdar olmasını sağlar.
Kurucular kurulu, birlik üyeliğine kayıt işlemlerini yapar. Kayıt sırasında her su kullanıcısına bir üyelik numarası verilir ve aynı numara ile Noter tasdikli üye kayıt defterine işlenir.
Kurucular kurulu, üyelik kaydı sırasında su kullanıcılarından birlik görev alanındaki arazisinin her bir dekarı için ………TL katılım payı tahsil eder. Katılım payları tahsil edilen su kullanıcılarına üye kimliği, imzalı ve kaşeli para makbuzu verilir. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’ nun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birliklerin, mevcut üyelerinden katılım payı ödemiş olanlar, yeniden katılım payı ödemezler.
Kurucular kurulu, birliğin kuruluşundan itibaren bir yıl içinde en az on sekiz üye kaydını tamamlayamaması ya da birlik organlarının seçilememesi durumunda birlik tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ na müracaat eder.

Kayıt işlemi tamamlanan üyelerden alınan katılım paylarından birlik kuruluşu için yapılan masraflar düşüldükten sonra geri kalan miktar, katılım payı ödemiş olan üyelere arazileri oranında dağıtılır. Kurucular kurulu, yukarıda belirtilen durumlarda ve süresi içerisinde fesih için Bakanlığa başvuruda bulunmaz ve bu durum tespit edilirse, fesih işlemleri Bakanlık tarafından res’en başlatılır. Kurucular kurulu ilk birlik meclisinin teşekkül etmesi için İlçe Seçim Kurulu tarafından belirtilecek hazırlıkları yapar. İlk birlik meclis toplantısı yapılıp birlik organları seçildiğinde kurucular kurulunun her türlü görevi sona ermiş olur. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olan birliklerin yapılarını kanuna uygun hale getirmeleri için gerekli çalışmalar, bu birliklerin mevcut yönetimleri tarafından yapılacak olup kurucular kurulu oluşturulmayacaktır.

Birliğin görev alanı ve süresi
Madde 8- Birliğin görev alanı, devraldığı sulama tesisinin proje alanı ile sınırlı olup DSİ Genel Müdürlüğünce uygun görülecek ya da geliştirilecek yeni projelere birliğin katılımı ile genişleyebilir. DSİ’nin uygun görüşü alınmak kaydıyla, birliğin devraldığı tesisin proje alanı dışına en çok bir yıl süreli sözleşmelerle su verilebilir.
Madde 9- Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.

Birlik Üyeliği
Madde 10-Birliğe Üyelik Şartları Şunlardır
a) Birlik Görev alanı içerisinde tapuda kayıtlı arazi sahibi olmak veya beş yıldan fazla süreyle arazi kiralamak suretiyle tarımsal üretimde bulunmak.
b) Gerçek kişiler bakımından onsekiz yaşını tamamlamış olmak.
Madde 11- Birlik üyelerinin hak ve yükümlülükleri şunlardır:
a) Birlik meclisi toplantılarını izlemek.
b) Birliğe olan borçlarını su kullanım hizmet bedelini ve cezalarını ödemiş olmak şartıyla birlik üyesi seçmek ve meclis üyesi seçilmek.
c) Birliğin sağladığı her türlü hizmetten faydalanmak.
ç) Birlik faaliyetleri ile ilgili bilgi istemek.
d) Birlik tarafından tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini ve borçlarını düzenli olarak ödemek.
e) Birlik tarafından su yetersizliğine bağlı olarak yapılan ekim planlamasına uymak, sulama planlaması ve su dağıtım ve münavebe programlarına katılmak.
f) Arazisi üzerinde yer alan sulama tesisini korumak, kişisel kusurlarından dolayı meydana gelen zararları gidermek, aksi takdirde bu zararları gidermek için birliğin yapacağı her türlü harcamayı birliğe ödemek.
g) Birliğin sorumluluğunda olan tesisler ile kullanılan her türlü ekipmana zarar vermemek, zarar verilmesi durumunda bu zararı tazmin etmek.
ğ) Birliğin çalışma konuları ile ilgili olarak istediği her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak vermek.
h) Birliğin sorumluluğunda olan tesisler üzerinde yapılan işletme, bakım ve onarım çalışmaları için arazisine girilmesine izin vermek.
Madde 12- Birlik üyeliğinden çıkarılma şartları şunlardır:
a) Su kullanıcısı olma vasfını kaybetmek.
b) Birlik ana statüsüne veya birlik meclisi ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak.
c) Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenleri birlik üyeliğinden çıkarmaya yönetim kurulu; diğer nedenlerle birlik üyeliğinden çıkarmaya yönetim kurulunun teklifi üzerine birlik meclisi yetkilidir.
ç) Yönetim kurulu veya birlik meclisi tarafından verilen üyelikten çıkarma kararları, kararın alınmasından itibaren otuz gün içerisinde yönetim kurulu tarafından ilgilisine bildirilir. Yönetim kurulu veya birlik meclisi tarafından birlik üyeliğinden çıkarılanlar, bu kararın tebliğinden itibaren kırkbeş gün içinde birlik meclisine itiraz edebilir. İtirazlar ilk birlik meclisi toplantısında sonuçlandırılır ve otuz gün içerisinde ilgilisine bildirilir. Bu kararlara karşı yargıya başvurma hakkı saklıdır.

Birliğin organları
Madde 13- Birliğin organları; Birlik Meclisi, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Birlik Başkanıdır.

Birlik Meclisi’nin Kuruluşu Görev Ve Yetkileri Meclis üye sayısı
Madde 14- Birlik görev alanı içerisindeki yerleşim birimlerinin sınırları baz alınarak birlik meclisi oluşturulur. Birlik görev alanı içerisindeki toplam sulama alanının her yerleşim birimi sınırı içinde kalan toplam sulama alanına oranlanmasıyla bu yerleşim birimlerinin birlik meclisinde temsil edileceği üye sayısı bulunur. Birlik meclisinin üye sayısı 15’ den az 100’ den fazla olamaz. Birlik görev alanı içerisindeki her yerleşim birimi birlik meclisinde asgari iki üye ile temsil edilir. Buna göre Birlik meclisi , …………, beldesinden ……………., ……… beldesinden ………., ……….köyünden ………, ……….köyünden…………. ……….köyünden………,……….köyünden…………..………., ……….köyünden………….. …………….. belediyesinden ……..(…) …………..köyünden …… (….) olmak üzere toplam …. (….) seçilmiş üyeden oluşur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde olup belde belediye ve köy tüzel kişiliğini
kaybetmesi sonucu mahalleye dönüşen ancak, halen tarımsal faaliyetlerini devam ettiren yerleşim yerlerine de müstakil olarak meclis üyesi seçebilecek şekilde yer verilecektir. Görev alanı
içerisinde 40 ve daha fazla sayıda yerleşim birimi olan birliklerde meclis üye sayısı kurucular kurulu kararı ile 150’ ye kadar çıkarılabilir.

Meclis üyeliği seçimine katılma şartları
Madde 15- Birlik görev alanı içinde tapuda adına kayıtlı arazisi bulunan veya en az beş yıl
süreyle noter onaylı sözleşme ile arazi kiralayan ve su kullanıcı olarak birliğe en az iki yıldır
kayıtlı olanlar, su kullanım hizmet bedelini ve cezalarını ödemiş olmak şartıyla, birlik meclis
üyeliği seçiminde oy verme, aday olma hakkına sahiptirler.
Mülk sahibi ve araziyi kiralayan aynı anda aynı arazi için birlik meclisine üye olamaz. Birlik
görev alanı içindeki birden fazla yerleşim biriminde arazisi bulunan ya da araziyi kiralamış
olanlar, birlik meclis üyeliği seçiminde oy kullanacağı ve birlik meclis üyeliğine aday olacağı
yerleşim yerini birliğe ilk üyelik kaydı sırasında bildirir. Su kullanıcısı, birlik meclis üyeliği
seçimlerinden en az iki yıl önce birliğe bildirmek kaydı ile oy kullanacağı ve birlik meclis
üyeliğine aday olacağı yerleşim yerini değiştirebilir. Su kullanıcısının birlik meclis üyeliği için oy
kullandığı yer ile birlik meclis üyeliğine aday olacağı yerleşim yerleri farklı olamaz.
Birliğin kuruluşunun ilk iki yılında yapılacak olan birlik meclis üyeliği seçiminde ve 6172
sayılı Sulama Birlikleri Kanununun yürürlüğe girmesinden (22.03.2011 tarihinden) önce kurulan
sulama birliklerinin, durumlarını 6172 sayılı kanuna uygun hale getirmeleri için kanunen tanınan
(22.03.2011 tarihinden itibaren 18 aylık) süre içinde yapılacak seçimlerde, birlik meclis üyeliğine
aday olma ve oy kullanmada iki yıl şartı aranmaz.
6172 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki dönemden birliğe borcu olup 6111 sayılı
kanun kapsamında yapılandırılmış borcu olan su kullanıcıları da yapılandırma programında
belirtilen vadelerde ödemelerini yapmış olmak şartıyla birlik meclisi üyeliği seçimlerinde aday
olma ve oy kullanma hakkına sahiptir. .
Birlik meclis üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy sayısı, birlik üyelerinin arazi
büyüklüğünün, birlik görev alanı içerisindeki ortalama parsel büyüklüğüne bölünmesiyle bulunur.
Bölüm sonucunda bulunacak değer yarıma eşit ya da büyükse bir üstüne tamamlanır. Her birlik
üyesinin asgari bir oy hakkı olup, tapuda aynı kişi adına kayıtlı arazilerin tamamı için mal sahibi
ve kiracı tarafından kullanılacak toplam oy sayısı beşi geçemez. Birlik görev alanı içerisindeki
ortalama parsel büyüklüğü, toplam sulama alanının parsel sayısına bölünmesiyle bulunur, bölüm
sonucu bulunacak yarım ve yarımdan büyük değerler bir üstüne tamamlanır. Tapusu hisseli olan
arazilerin sahiplerinden yalnız biri, diğer sahiplerin muvafakatini almak kaydıyla, birlik meclis
üyeliği seçiminde oy verebilir, aday olabilir. Hissedarların kendi aralarında böyle bir muvafakat
temin edemedikleri ya da etmek istemedikleri durumlarda, her bir hissedar söz konusu hisseli
arazinin, sulama sahasında belirlenmiş olan ortalama parsel büyüklüğüne kadar olan bölümü için
bireysel olarak oy kullanabilir. Ancak bu halde de hissedarlar tarafından kullanılacak oy sayısı
hiçbir şekilde toplamda beşi geçemez, işbu çerçeve ana statünün diğer hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla beşten fazla hissedarı olan arazilerin sahipleri ya da kiracıları aralarından kimin
ya da kimlerin birlik meclis üyeliği seçimlerinde diğer hissedarları temsilen aday olabileceğini
ve/veya oy kullanabileceğini birliğe üyelik kaydı sırasında bildirir, seçimlerden en az iki yıl önce
olmak kaydıyla bildirilen kişileri değiştirebilirler.
Meclis üyeliği seçimlerine esas seçmen listelerinin hazırlanması
Madde 16- Birlik seçmen listeleri; birlik müdürü tarafından birlik kayıtlarında bulunan
belge ve bilgilerin, başta Tapu Dairesi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş kayıtlarından
faydalanmak suretiyle her su kullanıcısının oy sayısını da belirtecek şekilde güncelleştirilerek
hazırlanır ve birlik yönetim kurulunun onayından sonra birlik merkezinin bulunduğu yerin İlçe
Seçim Kurulu tarafından seçim tarihinden üç ay önce, bir hafta süre ile ilân edilir. Bu süre
içerisinde seçmen listesine yapılan yazılı itirazlar, İlçe Seçim Kurulu tarafından değerlendirilerek
karar altına alınır ve seçmen listeleri kesinleşir. İlk meclis oluşumu için yapılacak seçimlere esas
seçmen listeleri için yönetim kurulunun onaylaması şartı aranmaz. Yeni kurulan birliklerde, üye
listeleri ve seçimle ilgili olarak İlçe Seçim Kurulu tarafından istenecek diğer kayıtlar kurucular
kurulu tarafından hazırlanır. Seçmen listeleri yenilenmedikçe, birlik meclisi seçimleri yapılamaz.
Meclis üyeliği adaylarının başvurusu ve oy pusulalarının hazırlanması
Madde 17- Birlik meclisi üyeliğine aday olmak isteyenler adaylık başvurularını, seçmen
listelerinin kesinleşmesini takip eden 10 uncu günün mesai bitimine kadar İlçe Seçim Kurulu’na
yazılı olarak yaparlar. Başvurular İlçe Seçim Kurulu’nca değerlendirilerek 5 gün içinde
kesinleştirilir ve ilan edilir.
Madde 18- Kesinleşen aday listeleri, seçimde kullanılmak üzere yönetim kurulu tarafından
oy pusulası şeklinde hazırlanarak çoğaltılır ve zarfı ile birlikte ilçe seçim kurulunun mührü ile
mühürlendikten sonra belirlenen seçim tarihinden en az üç gün önce, oluşturulan sandık kurulu
başkanına teslim edilir.
Sandık kurullarının oluşturulması
Madde 19- Seçimler, İlçe Seçim Kurulu’nca, kamu görevlileri arasından belirlenen bir
sandık başkanının başkanlığında ve birlik üyesi çiftçiler arasından seçilecek en az üç kişiden
oluşacak sandık kurulunun gözetiminde yapılır.
Meclis üyeliği seçimlerinin yapılması
Madde 20- Meclis üyeliği seçimleri, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun 6. maddesinde
belirtildiği şekilde, gizli oy açık tasnif usulü ile birlik merkezinin bulunduğu yerleşim biriminde
yapılır.
Meclis üyeliği seçim sonuçların belirlenmesi
Madde 21- Seçimde her yerleşim biriminden en fazla oy alan ikişer kişi öncelikle meclis
üyesi olur. Diğer adaylar arasından, o yerleşim biriminin çıkaracağı meclis üyesi sayısına kadar en
fazla oyu alanlar meclis üyeliğine seçilmiş olur.
Seçimlerde oy kullanan çiftçiler; oy pusulasında birlik meclisine göndereceği üye sayısı
kadar adayın ismini işaretler/yazar. Oy pusulasında bundan fazla isim işaretlenmesi/yazılması
durumunda o oy geçersiz sayılır. Oy pusulasında o yerleşim biriminin birliğe göndereceği meclis
üyesi sayısından daha az isim işaretlenmesi/yazılması durumunda ise oy geçerlidir.
Birlik Meclisi’nin ilk toplantısı
Madde 22- Birlik Meclisi seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu’nca ilânından itibaren on
gün içinde, kurucular kurulunun çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Bu toplantıda
meclis üyeleri arasından ve gizli oyla, dört yıl görev yapmak üzere birlik başkanı ve ilk iki yıl için
görev yapmak üzere, dört asıl, dört yedek yönetim kurulu üyesi ile meclis üyeleri arasından ya da
birliğe kayıtlı su kullanıcıları arasından üç asıl üç yedek denetim kurulu üyesi seçilir.
Birlik meclisinin görev ve yetkileri
Madde 23- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanı seçmek.
b) Yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.
c) Yönetim ve denetim kurulunu denetlemek ve ibra etmek.
ç) Bütçe ve çalışma programını tespit, tetkik, kabul ya da reddetmek.
d) Tesislerden birliğin kuruluş amacına uygun olanların devralınmasına karar vermek.
e) Birliğin işlerinin yürütülmesi için çalıştırılması gereken personelle ilgili politikaları tespit
etmek ve çalıştırılacak personelle sözleşme akdi yapmak için başkana yetki vermek, yönetim
kurulu üyelerine brüt asgari ücretin yüzde ellisini ve başkana brüt asgari ücretin üç katını
geçmemek üzere aylık olarak ödenecek huzur hakları ile denetim kurulu üyelerine brüt asgari
ücreti geçmemek üzere yılda bir kez ödenecek huzur haklarını tespit etmek.
f) Birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını tespit etmek, araç, gereç ve iş makinesi temini
veya satın alınması, işletme, bakım ve onarım hizmetleri ve yeni tesis ve rehabilitasyon
çalışmaları ile diğer işlerin ihaleyle üçüncü kişilere yaptırılmasına karar vermek ve bu hususlarda
yönetim kuruluna sözleşme yapma yetkisi vermek.
g) Birliğin sulama hizmetinin gerektirdiği yatırım, bakım ve onarım giderleri için borç
kullanımına karar vermek.
ğ) Birlik ana statüsünde, Bakanlığın görüşüne uygun olarak değişiklik yapmak.
h) Birliğin feshine üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar vermek.
ı) Birliğin faaliyetleri ve birlik çalışanlarının koordinasyonuyla ilgili düzenlemeleri yapmak,
ceza tarifelerini tasdik etmek, su kullanım hizmet bedelini Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan yılı sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit
edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere belirlemek, Bu belirleme sırasında söz
konusu tarifedeki indirim oranlarını azamî, ceza ve artırımları ise asgarî değer olacak şekilde
almak.
i) Gözlemcilerin hazırladıkları raporlar ile teklif ve tavsiyeleri görüşmek.
j) Taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, takasa, kiralamaya, kiraya vermeye karar
vermek.
Meclis toplantıları
Madde 24- Birlik meclisi her yıl Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan
olarak toplanır. Kasım ayında yapılan toplantı dönem başı toplantısıdır.
Birlik meclisine; birlik başkanı, bulunmaması durumunda başkan vekili, onun da
bulunmaması durumunda en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet
raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı, birlik başkanının başkanlığında yapılır. Dönem başı
toplantısında, meclis toplantılarında yapılan görüşme ve alınan kararlarla ilgili tutanakları
hazırlamak üzere meclis üyeleri arasından iki yıl görev yapmak üzere en az iki katip üye seçilir,
tutanaklar katip üyeler tarafından da imzalanır.
Birlik başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
Birlik başkanı, acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi veya birlik meclisi üyelerinin üçte
birinin yazılı teklifi üzerine, birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı
çağrısı ve gündem, en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilân
edilir. Olağanüstü toplantılarda gündemdeki konular dışında başka hususlar görüşülemez.
Birlik meclisi toplantılarına, tesislerin amacına uygun bir biçimde işletme, bakım, onarım,
yönetim ve kullanımına ilişkin olarak teklif ve tavsiyede bulunma ve bu konularda teknik
denetleme yetkilerini haiz, DSİ tarafından görevlendirilen ve birlik faaliyetleriyle ilgili kendi
görev alanında bulunan konularda, teklif ve tavsiyelerde bulunmakla sınırlı yetkileri haiz Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek gözlemciler katılabilir. Gözlemciler
oy hakkı olmaksızın her meclis toplantısına katılır. Gözlemcilerin sulama işletmeciliği ve tarımsal
üretimle ilgili önerileri, mecliste görüşülerek karara bağlanır.
Meclis toplantıları oy hakkı olmaksızın bütün birlik üyelerine açıktır. Meclis başkanının
veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
Meclis görüşmeleri, tutanağa geçirilerek başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır.
Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.
Gündem
Madde 25- Gündem, birlik başkanı tarafından belirlenir ve meclis üyeleri ile gözlemcilere
en az üç gün önceden yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazılı, sesli ve görsel araçlardan en az biriyle
de birlik üyelerine duyurulur.
Meclis üyeleri de birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri,
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
Birlik meclisinin toplantı ve karar nisabı
Madde 26- Birlik meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, salt çoğunluğun
sağlanamaması durumunda, toplantı yedi gün sonraya ertelenir ve bu toplantıda çoğunluk
aranmaz. Her iki durumda da toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Ancak, birliğin
iç ve dış kaynaklı kredi kullanması, su kullanım hizmet bedelinin tespiti, cezaların tayini ve
katılım payının belirlenmesine ait kararlarda birlik meclisi üye tam sayısının üçte ikisinin oyu
aranır. Su kullanım hizmet bedelinin tespiti için meclisin üçte iki çoğunluğuyla karar alınamaması
durumunda, 6172 sayılı Kanun’ da belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yılı
sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen en
düşük bedel kabul edilmiş sayılır.
Karar yeter sayısı toplantıya katılan meclis üye sayısının salt çoğunluğundan az olamaz.
Oylamada, oyların eşit sayıda çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk
sayılır. Gizli oylamalarda, oyların eşit sayıda çıkması durumunda ise oylama tekrarlanır, eşitliğin
yine bozulmaması durumunda da meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.
Su kullanım hizmet bedeli, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yılı sulama ve
kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen en düşük ücret
tarifesinden aşağı olmayacak şekilde, söz konusu tarifede esas alınan birimden farklı birimle de
belirlenebilir. Farklı birimlerle belirlenen tarifeler, ilgili DSİ Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü
alınmadan uygulanamaz.
Oylama; gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde
olur.
Üyeler oylarını bizzat kullanır. Fizikî bakımdan engelli olması nedeniyle bizzat gizli oy
kullanamayan üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler.
Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve birlik meclisi üyelerine
taahhütlü posta ile gönderilir.
Meclis kararlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi
Madde 27- Birlik Başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de
belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenmeyen
kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar
edilen kararlar kesinleşir.
Kesinleşen meclis kararlarının özetleri, birlik görev alanı içindeki yerleşim birimlerinde
uygun araçlarla birlik üyelerine duyurulur. Ayrıca DSİ……. Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak
gönderilir. Meclis kararlarına karşı su kullanıcıları yargıya başvurabilir.
İhtisas komisyonları
Madde 28- Birlik meclisinde plân ve bütçe komisyonunun yanı sıra birliğin faaliyet
konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları birlik meclisinin
kararıyla kurulur ve üyeleri, sayıları beşi geçmemek kaydıyla sulama alanı büyüklüğüyle orantılı
olarak yerleşim birimlerine göre meclis üyeleri arasından seçilir. Komisyon üyelerinin ayrı
yerleşim birimi temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Beş’ten az yerleşim birimi bulunan sulama
birliklerinde de ihtisas komisyonu üyelerinin dağılımı arazi büyüklüğüyle orantılı olarak belirlenir.
Meclis üyeliğinin boşalması
Madde 29- Meclis üyeliğine seçilme şartlarını yitirenler ile iki kez üst üste meclis toplantısına
mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. Birlik meclisi üyelerinin herhangi bir sebeple
bu sıfatlarını kaybetmeleri durumunda, birlik başkanı o yerleşim biriminden seçimlerde aday olup da
meclis üyeliğine seçilememiş olanları, en fazla oy alma sırasına göre göreve çağırır. Yerleşim
birimini temsil edecek aday kalmadığı takdirde, o yerleşim birimi bir sonraki meclis üyeliği
seçimlerine kadar birlik meclisinde temsil edilmez.
Gözlemciler
MADDE-30 Birlik meclisi toplantılarına, tesislerin amacına uygun bir biçimde işletme,
bakım, onarım, yönetim ve kullanımına ilişkin olarak teklif ve tavsiyede bulunma ve bu konularda
teknik denetleme yetkilerini haiz, DSİ tarafından görevlendirilen gözlemciler katılır.
Gözlemcilerin çalışmalarıyla ilgili esaslar;
a) Gözlemcilerin hazırladıkları raporlar ile teklif ve tavsiyelerin, birlik meclisinin
gündemine alınarak görüşülmesi sağlanır.
b) Gözlemciler, birlik meclisi toplantısına katıldıktan sonra birlik faaliyetlerine ve toplantıda
görüşülen konulara ait raporunu onbeş gün içinde denetim yetkisi olan kuruma ve başkanlığa
iletir.
c) Birlik faaliyetleriyle ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanında
bulunan konularda, teklif ve tavsiyelerde bulunmakla sınırlı yetkileri haiz bir gözlemci birlik
meclisi toplantılarına katılmak üzere söz konusu Bakanlık tarafından görevlendirilebilir.
ç) Gözlemcilerin oy hakkı yoktur.
Birlik Yönetim Kurulunun Kuruluş Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulunun kuruluşu
Madde 31- Birlik yönetim kurulu, birlik başkanı ile meclis üyeleri arasından seçilen dört
meclis üyesinden oluşur. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında gizli oy açık tasnif
usulüyle iki yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, yönetim kurulunun da başkanıdır.
Başkanın olmadığı durumlarda yönetim kuruluna, başkanın yazılı olarak görevlendireceği bir
yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.
Sulama Birlikleri Kanunu’ nun 9. Maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, yıl içinde seçilen
birlik yönetim kurulu üyeleri, yerine seçildikleri yönetim kurulu üyesinin kalan süresini
tamamlarlar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik yönetim kurulu üyeliği de sona erer.
Yönetim kurulu üyeliği seçiminde dört de yedek üye seçilir. Yedek üyeler en fazla oy alandan
başlayarak boşalan yönetim kurulu üyeliklerini doldururlar.
Birlik Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 32- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliğe üye kaydını yapmak.
b) Kanun, tüzük, yönetmelik, birlik ana statüsü ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak,
yetkileri kullanmak ve birliği yönetmek.
c) Bütçe, kesin hesap ve bunlara ait raporları hazırlamak ve su kullanım hizmet bedeli ve
ceza tarifelerini birlik meclisinin onayına sunmak.
ç) Harcama kalemleri arasında aktarma yapmak.
d) Birlik meclisi tarafından kullanılmasına karar verilen iç ve dış kaynaklı kredinin temini
için bankalar ve ilgili kuruluşlar nezdinde görüşmeler yapmak üzere başkana yetki vermek.
e) Artırma-eksiltme şartnameleri ile ihale ve satın alma kararlarını incelemek ve tasdik
etmek.
f) Birlik meclisi kararlarına uygun olarak birlik çalışma alanına giren konularla ilgili kamu
kuruluşları ile birlik adına yapılan sözleşmeleri karara bağlamak.
g) Birlik yönetmelik taslaklarını ve birlik ana statüsü değişiklik taslaklarını hazırlamak ve
birlik meclisinin onayına sunmak.
ğ) Katılım paylarını, su kullanım hizmet bedeli ve para cezalarını üyelerden tahsil etmek,
birliğin alacaklarının takibini zamanında yapmak.
h) (ğ) bendine göre tahsil edilen tutarların, cazibeli sulama tesislerini devralan birliklerde en
az % 30’unu, pompajlı sulama tesislerini devralan birliklerde en az % 15’ini, yatırım geri
ödemeleri ile bakım ve onarım işlerinde kullanmak; devralınan sulama tesisinin bir bölümünün
cazibeli, bir bölümünün pompajlı olması durumunda, cazibeli ve pompajlı alanı göz önüne alarak
yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım payını % 15 ila % 30 arasında belirleyip uygulamak.
ı) Tamamen ya da kısmen pompajlı sulama tesislerini devralan birliklerde, (h)
bendinde belirtilen paylar dışında kalmak ve bir önceki yıl sulamada kullanılan toplam enerji
bedelinden aşağı olmamak kaydıyla, bütçede uygulama yılı içinde kullanılacak enerji bedelinin
ödenmesini sağlayacak ödeneği tefrik etmek.
i) İhtiyaç duyulması halinde birlik meclisi kararıyla bütçede bakım, onarım ve yenileme
işlerine ödenek aktarmak.
Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisabı
Madde 33- Birlik yönetim kurulu ayda en az iki kez olmak üzere önceden belirlenen gün ve
saatte toplanır. Birlik başkanı acil durumlarda, yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Çekimser oy kullanılamaz.
Yönetim kurulu toplantılarının gündemi birlik başkanı tarafından hazırlanır. Yönetim kurulu
üyeleri ek gündem maddesi teklif edebilir.
Yönetim kuruluna havale edilen konular, ilk toplantıda görüşülerek karara bağlanır.
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif
kalanlar gerekçelerini de açıklarlar.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın
hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarına katılamazlar.
İki kez üst üste yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin üyelikleri
düşer, Başkan tarafından yedek üye göreve çağrılır.
Birlik Denetim Kurulunun Kuruluş Görev ve Yetkileri
Denetim kurulunun kuruluşu
Madde 34- Denetim kurulu, birlik meclisi tarafından kendi üyeleri veya birliğe kayıtlı su
kullanıcıları arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeliğine
seçilecek üyelerin yönetim kurulu üyeleri ile birinci dereceden kan bağı ya da iş ortaklığı
olmaması gerekir. Birliğe borcu olanlar ile kendi dönemlerine ilişkin hesapları ibra edilmemiş
olan yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyesi olamaz. Denetim kurulu üyeleri birlik
meclisince, dönem başı toplantısında gizli oy açık tasnif usulüyle iki yıllığına görev yapmak üzere
seçilir. Denetim kuruluna en yaşlı üye başkanlık eder.
Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 35- Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkan ve yönetim kurulunun görevlerini mevzuata uygun olarak yürütüp yürütmediğini,
yapılan harcamaların meclis ve yönetim kurulu kararları ile mevzuata uygun olup olmadığını
birlik meclisi adına denetleyerek rapor hazırlamak ve birlik meclisine sunmak.
b) Oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılmak.
c) Gerekli görülmesi halinde, hazırlanan raporların bir suretini ilgili kurum veya kuruluşa
sunmak.
ç) Yapılan denetim sonucu birlik adına yapılan iş ve işlemler ile harcamalarda usulsüzlük
tespit ettiğinde bunları belgeleriyle birlikte dosya haline getirerek Savcılığa suç duyurusunda
bulunmak.
Denetim kurulunun toplantı ve karar nisabı
Madde 36- Birlik denetim kurulu, meclis olağan toplantılarından bir hafta önce en yaşlı üye
tarafından belirlenen gün ve saatte toplanır. Belirlenen gün ve saatte üyelerin tamamının toplantıya
gelmemesi durumunda toplantı bir gün sonra aynı yer ve saate yapılır. Denetim kurulu toplantısına
iki defa üst üste mazeretsiz olarak gelmeyen üyenin üyeliği düşer ve yedek üye asıl üye olarak
göreve çağrılır.
Denetim kurulu, üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla
karar verir. Çekimser oy kullanılamaz.
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 37- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik
başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
a) Resmi merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde birliği temsil etmek veya yetki verdiği
kişilere temsil ettirmek.
b) Bütçe tasarısını ve çalışma programını birlik meclisine ve ilgili makamlara sunmak ve
bütçeyi uygulamak.
c) Birlik meclisi ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak, sonuçlarını izlemek ve
değerlendirmek.
ç) Birlik meclisi veya yönetim kurulu kararlarını gerektirmeyen konularda, birlik ana statüsü
ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli kararları alıp uygulamak.
d) Birlik bütçesinin tahsilât ve ödeme amirliğini yapmak ve gerektiğinde bu yetkilerini
istihdam edilen en üst yöneticiye devretmek.
e) Birlik meclisi kararları gereğince yapılan her türlü satın alma ve ihale işlerini bir
komisyon marifetiyle yürütmek ve yönetim kurulunun onayıyla sonuçlandırmak.
f) Birlik gelirlerinin tahsilâtının yapılmasını takip etmek, birliğin hak ve menfaatlerini
izleyip korumak.
g) Birlik meclisini ve yönetim kurulunu toplantıya çağırmak.
ğ) Birliğin yıllık çalışma programını uygulamak.
10
h) Yönetim kurulunun görüşünü de alarak birlikle ilgili konularda birlik meclisine teklifte
bulunmak.
ı) Birlik adına şartsız bağışları kabul etmek.
i) Birliğin taşınır ve taşınmaz varlığını yönetmek.
j) Birlik adına tahsil edilen paraları birlik meclisince belirlenen oranlarda yatırım geri
ödemeleri, bakım ve onarım işleri ile diğer işletme ve personel giderlerinde kullanmak.
k) Diğer işletme ve personel giderleri payından ihtiyaç duyulması halinde birlik meclisi
kararıyla bakım, onarım, yenileme ve genişletme işlerinde kullanmak.
l) Herhangi bir sebeple görevinin başında bulunmadığı durumlarda yönetim kurulu veya
birlik meclisi üyelerinden birini başkanvekili olarak tayin etmek.
m) Birlik meclisi kararlarına uygun olarak gerekli personeli istihdam etmek.
n) Birlik meclisi tarafından kullanılmasına karar verilen iç ve dış kaynaklı kredinin temini
için bankalar ve ilgili kuruluşlar nezdinde görüşmeler yapmak.
o) Sulama Birlikleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın verdiği görev ve yetkileri kullanmak.
Madde 38– Birlik başkanı kendisinin bulunmadığı durumlarda görev yapmak üzere, yönetim
kurulu ya da birlik meclisi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer ve bu yönetim kurulu
tutanaklarına yazılır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolduğunda başkan, vekilini de
yeniden belirler.
Birlik Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler
Madde 39- Birlik başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer.
Birlik başkanının;
a) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,
b) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu
raporuyla belgelenmesi,
c) Birliğin uygun şekilde yönetilmediği ve sulamanın başarısızlığına neden olduğunun denetim
raporuyla belgelenmesi,
hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda ilgili DSİ Bölge Müdürünün teklifi ve
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın onayı ile başkanlık sıfatı sona erer.
Madde 40- Birlik başkanlığının boşaldığının resmiyet kazanmasını müteakip on beş gün
içinde başkan vekili, birlik meclisini başkanlık seçimi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırır.
Birlik meclisi, başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında
toplanarak;
a) Birlik başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden
yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,
b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak
biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.
Birlik başkanı veya başkan vekili, birlik meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki
oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü
oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, birlik başkanı veya başkan vekili
seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur’a çekilir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra, birlik
başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda yine bu maddeye göre birlik
başkanı seçilir.
Yeni seçilen birlik başkanı, yerine seçildiği başkanın görev süresini tamamlar. başkan vekili,
yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve
dönünceye kadar görev yapar.
Birlik başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar birlik başkanlığı görevi, en yaşlı yönetim
kurulu üyesi tarafından yürütülür.
Birlik Başkanı görevlendirilmesi
Madde 41- Birlik başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni birlik başkanı veya
başkan vekili seçiminin bir ay içinde yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar birlik
başkanlığına, ilgili DSİ Bölge Müdürü tarafından meclis üyeleri arasından yazılı görevlendirme
yapılır.
Huzur hakkı ve izin hakkı
Madde 42- Birlik başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerine birlik meclisinin dönem
başı toplantısında belirlenecek miktarda aylık huzur hakkı ödenebilir. Ancak, başkana ödenecek
aylık huzur hakkı brüt asgari ücretin üç katını, yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık huzur
hakkı brüt asgari ücretin yarısını ve denetim kurulu üyelerine ödenecek yıllık huzur hakkı brüt
asgari ücreti geçemez.
Meclis, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, hastalıkları süresince izinli sayılır. Hastalığın
resmi sağlık kuruluşlarınca belgelenmesi gerekir.
Birlik teşkilâtı
Madde 43- Birlik teşkilâtı; Birlik Müdürü, İşletme ve Bakım Birimi ile İdari ve Malî İşler
Biriminden oluşur.
Birlik Müdürü: Birliğin sorumluluğundaki sulama tesislerinin teknik gereklilikler ve çiftçi
talepleri göz önüne alınarak rasyonel bir şekilde işletilmesini, İşletme ve Bakım, İdari ve Malî
İşler birimlerinin çalışma programlarının hazırlanmasını, birimler arasındaki koordinasyonu, ve
birlik başkanın bir yönerge ile devredeceği diğer işlerin yapılmasını sağlar. Birlik müdürünün
sulama planlaması, bitki su tüketimi, sulama tesislerinin bakım onarım hizmetleri konusunda
temel eğitimin verildiği fakülte veya yüksekokul mezunu olması zorunludur. 6172 sayılı Sulama
Birlikleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olan birliklerde müdür olarak çalışanlar
çalışmaya devam edecektir.
İşletme ve Bakım Birimi: Birliğin işletme, bakım, onarım ve yönetiminden sorumlu olduğu
sulama tesislerinin en verimli şekilde hizmet vermesini sağlayacak işletme, bakım, onarım,
makine, teçhizat konularında görev yapmak üzere istihdam edilmiş yeterli sayıda personelden
oluşur.
İdari ve Malî İşler Birimi: Birliğin kendi içinde ve diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini
sağlayacak yazışmaların, arşivleme vb. hizmetlerin yapılmasını, birliğin gelir ve giderlerine
yönelik evrakın düzenlenmesini, tahakkuk, tahsilât ve ödemelerin yapılması, birlik personelinin
özlük hakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar. İdari ve malî işler biriminden birlik saymanı
sorumlu olup, saymanın ekonomi ve/veya muhasebe alanında eğitim almış olması zorunludur.
6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olan birliklerde sayman
olarak çalışanlar çalışmaya devam edecektir.
Birliğin teşkilât şeması, birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, bu ana statünün 60 ıncı
maddesi uyarınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik, ana statünün onayından
itibaren bir yıl içinde çıkarılmadığı takdirde, birlik personeline herhangi bir görev yaptırılamaz.
Birlik personelinin atanması
Madde 44- Birlik personeli, birlik başkanı tarafından atanır. Ancak meclis üyeleri birlik
personeli olarak çalıştırılamaz. Birlik müdürü ve birim sorumluluklarına yapılan atamalar, ilk
toplantıda birlik meclisinin bilgisine sunulur. Birliğin atanmış en üst yöneticisi Birlik müdürüdür.
Birlikte istihdam edilecek personele, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. İşe alınmaları,
özlük ve sosyal hakları aynı mevzuata tabidir. Birlik müdürünün iş akdinin sona erdirilebilmesi için
ilgili DSİ Bölge Müdürünün uygun görüşünün alınması gerekir.
6172 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birliklerde sözleşmeli
personel statüsünde çalışanlar, mevcut statüleri ile istihdam edilmeye devam olunur. Birlikler,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut statüleri devam edenler dışında yeni
sözleşmeli personel istihdam edemezler.
Birlik meclisi tarafından sayısı, pozisyonu ve niteliği belirlenen personelin görev yetki ve
sorumlulukları, bu ana statünün 60 ıncı maddesi uyarınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Birliğin gelirleri
Madde 45- Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Katılım payı
b) Su kullanım hizmet bedeli,
c) Yatırım bedellerine ilişkin geri ödeme katkı payı
ç) İdari para cezaları,
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler,
e) Faiz gelirleri,
f) Bağışlar,
g) Diğer gelirler.
Birlik gelirlerinin takip ve tahsili usulü
Madde 46- Birlik gelirlerinin tahsilâtında, birlik meclisi tarafından belirlenen yöntem ve
süreler doğrultusunda, birlik tarafından tasdik edilmiş formlar, makbuzlar kullanılır.
Tüm su kullanıcılarla, bu ana statünün 58 inci maddesinde düzenlenen sözleşme imzalanır.
Birliğe ödemelerini birlik meclisince belirlenen süre içinde yapmayan su kullanıcıları
hakkında alacak takibi, Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Birlik Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, birliğin gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve
tam olarak yapmaktan ayrıca, gerekli tedbirleri almaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkan ve
yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur.
Birliğin giderleri
Madde 47- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
b) Birlik personeline ödenen aylık, ücret, harcırah ile birliğin seçilmiş organlarının üyelerine
ödenen huzur hakkı, yolluklar.
c) Hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
ç) Geri ödemeler ve ortak tesislere yapılan işletme ve bakım masraflarından birlik payına düşen
ödemeler
d) Gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
e) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve
onarımı için yapılan giderler,
f) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
g) Dava takip ve icra giderleri,
ğ) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
h) Birlik meclisi kararı, ilam ve sözleşmelere dayanan harcamalar ve borçlar,
ı) Yatırım ve proje giderleri,
i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
j) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
Birlik bütçesi
Madde 48- Birliğin çalışma programına uygun olarak hazırlanan bütçe, birliğin malî yıl ve
izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların
yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Birlik başkanı veya harcama yetkisi verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli,
tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Bütçenin hazırlanması ve kabulü
Madde 49- Birlik başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı en geç Ekim ayının birinci
gününden önce yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte
Kasım toplantısında meclise yazılı olarak sunar.
Meclis, bütçe tasarısını Kasım toplantısında, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak,
meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.
Bütçe malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yönetim kurulunun meclise sunacağı bütçe tasarısında, su kullanım hizmet bedeli tarifesi ile
devir sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince DSİ ve Birlik temsilcilerinden oluşan muayene
heyeti tarafından hazırlanan muayene raporunda belirtilen, bakım-onarım çalışmalarının
zamanında ve tam olarak yapılmasını sağlayacak yeterlilikte ödenek bulunması zorunludur.
Bütçe, tahsil edilecek su kullanım hizmet bedeli tutarının, cazibeli sulama tesislerini
devralan birliklerde en az % 30’unu, pompajlı sulama tesislerini devralan birliklerde en az %
15’ini, yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım işlerinde kullanmak; devralınan sulama
tesisinin bir bölümünün cazibeli, bir bölümünün pompajlı olması durumunda, cazibeli ve pompajlı
alanı göz önüne alarak yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım payını % 15 ila 30 arasında
olması esasına göre hazırlanır.
Tamamen ya da kısmen pompajlı sulama tesislerini devralan birliklerde, bir önceki yıl
sulamada kullanılan toplam enerji bedelinden aşağı olmamak kaydıyla, bütçede uygulama yılı
içinde kullanılacak enerji bedelinin ödenmesini sağlayacak ödenek tefrik edilir.
Bütçenin onaylanması ve yürürlüğe girmesi
Madde 50- Birlik meclisince kabul edilen bütçe, ilgili DSİ Bölge Müdürünün onayı ile
yürürlüğe girer. İlgili DSİ Bölge Müdürü birlik meclisi tarafından kabul edilen bütçeyi on beş gün
içinde onaylayarak ya da bütçede uygun görmediği unsurları belirterek, yeniden görüşülmesi
istemiyle birlik başkanlığına gönderir. Birlik meclisi, bütçe tasarısının iade edildiği günden
itibaren yedi gün içinde toplanarak ilgili DSİ Bölge Müdürü tarafından belirtilen hususlar
doğrultusunda bütçede gerekli düzenlemeleri yapar ve onaylanmak üzere tekrar gönderir. Gerekli
düzenlemeler yapılarak kendisine ikinci defa gelen bütçeyi ilgili DSİ Bölge Müdürü üç gün içinde
onaylar. İlgili DSİ Bölge Müdürü tarafından onaylanmayan bütçe yürürlüğe girip uygulanamaz,
bu şekilde bütçe uygulaması yapan harcama yetkilisi şahsen sorumlu olur.
Harcama yetkilisi
Madde 51- Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini
birlik müdürüne devredebilir.
Kesin hesap
Madde 52- Her yıl bütçesinin kesin hesabı, birlik başkanı tarafından hesap döneminin
bitiminden sonra Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunulur. Kesin hesap, birlik meclisi’nin Nisan
ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Karara bağlanan kesin hesabın bir sureti ilgili DSİ
Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak gönderilir.
Geçmiş yıl bütçesinin devamı
Madde 53- Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin
kesinleşmesine kadar, geçen yıl bütçesi uygulanır.
Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır.
Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri
Madde 54- Birlik meclisinin kararı ile devralınan sulama tesislerinin işletme bakım ve
onarımıyla ilgili işler, süresi birlik meclisinin görev süresinin bitimini izleyen altıncı ayın sonunu
geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.
Birliğin tutacağı defter ve kayıtlar
Madde 55- Birlikte;
a) Meclis ve Yönetim Kurulu Karar Defteri
b) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri
c) Sulayıcı Kullanıcı Kayıt Defteri
ç) Defteri Kebir
d) Yevmiye Defteri
e) Envanter Defteri
f) Kasa Defteri
g) Demirbaş Defteri
ğ) Sulama işletmeciliği ile ilgili olarak devreden kuruluşun bildireceği kayıt ve defterler tutulur.
Belirtilen bu defterler, bilgisayar ortamında da tutulur.
Birliğin Denetimi
Madde 56– Birliğin idari ve mali denetimi, her yıl valiler tarafından yapılır veya yaptırılır.
Birliğin idari ve mali denetimini yapmak üzere vali tarafından, vali yardımcısının başkanlığında;
defterdar, tarım il müdürü, DSİ bölge müdürü ve il mahalli idareler müdürü veya bunların
görevlendirecekleri temsilcilerden oluşan bir denetim komisyonu kurulur.
Denetim komisyonu raporu, valilik tarafından kamuoyunun bilgisine sunulur.
Komisyon tarafından yapılan denetim sonucu tespit edilen kamu zararı tahsil edilmek üzere
sorumlulara tebliğ edilir. Tebligattan itibaren otuz gün içinde ödemenin yapılmaması veya tespit
edilen kamu zararına sorumlular tarafından itiraz edilmesi durumunda dosya hakkında karar
verilmek üzere vali tarafından Sayıştay’ a gönderilir. Sayıştay kararının kesinleşmesinden sonra
kamu zararı sorumlular tarafından otuz gün içinde birlik hesabına yatırılır. Tespit edilen kamu
zararı, sorumlular tarafından otuz gün içinde yatırılmaması halinde 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir.
Birlik, DSİ’ nin bağlı olduğu Bakanlığın idari ve teknik denetimine tabidir.
Birlik, Sayıştay tarafından da doğrudan denetlenir.
Birliğin hesaplarını ihtiyaç halinde sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili
kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirebilir.
Birlik ve Birlik üyelerinin sorumlulukları
Madde 57- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütten birlik tüzel kişiliği
sorumludur.
Birlik hizmetlerinden faydalanma
Madde 58- Birlik hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin, birlik ile sözleşme imzalamaları
zorunludur.
Bu sözleşmede; sulama için su kullanıcıların uymaları gereken hususlar, beyan zamanları ve
esasları, beyanda yer alacak hususlar, su kullanıcılar tarafından zamanında ödenmeyen su
kullanım hizmet bedelleri için, birlik meclisince öngörülen gecikme zammı oranı, birlik
meclisince belirtilen ödeme zamanlarına uyulacağına ilişkin hükümler vb. hususlara yer verilmesi
zorunludur.
Madde 59- Birliğin görev alanında bulunan tesisten istifade eden su kullanıcıları, birlik
üyesi olmasalar dahi, sulama işletme faaliyetlerine ilişkin olarak birlik meclis ve yönetim kurulu
tarafından alınan kararlara diğer birlik üyeleri gibi uymaya ve yükümlülüklerini zamanında yerine
getirmeye mecburdur. Üye olmayan su kullanıcılarının sulamadan faydalanmayla ilgili hakları
kısıtlanamaz. Ancak, malî mükellefiyetleri birlik meclisi kararı ile iki katına kadar artırılabilir.
Yönetmelik yapılması
Madde 60- Ana statünün uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmeliklerle düzenlenir.
Yönetmelikler, diğer meclis kararları gibi yürürlüğe girer.
Ceza Uygulaması
Madde 61- Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan
birlik üyelerine suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin, birlik üyesi
olmayanlara ise suladığı her dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım
hizmet bedelinin iki katına kadar; tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına
kadar yönetim kurulu kararıyla idarî para cezası verilir.
Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik
üyelerine, suladığı her dekar arazi başına birlik meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet
bedelinin iki katına kadar; birlik üyesi olmayanlara suladığı her dekar arazi başına birlik
meclisince o yıl için belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar yönetim kurulu
kararıyla idarî para cezası verilir. Birlik tarafından verilen idari para cezaları muhatabınca bir ay
içinde birliğe ödenir.
Birliğe katılma ve ayrılma
Madde 62- Birliğe üyelik, üye olmak isteyen su kullanıcılarının müracaatı ve birlik yönetim
kurulunun kabulü ile olur. Ayrılmada ise su kullanıcının yazılı müracaatı yeterlidir. Birlik
üyeliğinden ayrılan su kullanıcıları birlik meclisince üye olmayan su kullanıcıları için belirlenen
mali mükellefiyetleri yerine getirmeleri şartıyla birlik hizmetlerinden faydalanabilir.
Ana Statü Değişikliği
Madde 63- Birlik ana statü değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğunun kararı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın onayı ile gerçekleşir.
Birliğin tasfiyesi
Madde 64- Birlik meclisi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla sulama
sezonunu tamamlamak şartıyla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesini yönetim kurulu yürütülür.
Tasfiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin her türlü mal varlığı, tesisin işletme
bakım ve yönetim sorumluluğunu devralacak yeni birliğe aktarılmak üzere DSİ’ ye teslim edilir.
Sulama tesisini devreden kuruluş olarak DSİ’ nin birliğin mal varlığı ya da borçları hakkında
yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Çalışanların ve DSİ’ nin alacakları öncelikli olarak ödenir.
Yürürlük:
Madde 65- Bu Ana Statü hükümleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın onayından sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 66- Bu Ana Statü hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.